U bent hier: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Overeenkomst van aanneming van werk

Artikel 1: OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het

werk zal worden uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk;

e. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet

begrepen. Bouwservice Erica vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de

verschuldigde omzetbelasting;

f. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;

g. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

h. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

i. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

j. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit

voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

a. een exemplaar van deze algemene voorwaarden;

b. een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling.

5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bouwservice Erica

of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Bouwservice Erica.

Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een

vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins

vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een

daartoe door Bouwservice Erica gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden

6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Bouwservice Erica gerechtigd de kosten die

gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de

offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte

heeft bedongen.

Artikel 2: RISICOREGELING

Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van

wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de opdrachtgever die bij het sluiten

van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf,

kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de

overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor

rekening van Bouwservice Erica.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouwservice Erica tijdig kan beschikken:

- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Bouwservice Erica;

- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden

uitgevoerd;

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en

hulpmiddelen;

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,

gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden

en/of leveringen, die niet tot het werk van Bouwservice Erica behoren, zodanig en zo

tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

ArtikeI 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of

namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft

gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de

opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van

overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van

de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Bouwservice Erica die

gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of

in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein

verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de

opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk

voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

1. Bouwservice Erica is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de

overeenkomst uit te voeren. Bouwservice Erica dient het werk zodanig uit te voeren, dat

daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bouwservice Erica is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en

aanwijzingen op te volgen.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen

de overeengekomen termijn verzekerd is.

3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Bouwservice Erica met

ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd

wordt beschouwd.

4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Bouwservice Erica zich voor

aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

5. Bouwservice Erica wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van

belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover

deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en

beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

6. Bouwservice Erica is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of

namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of

namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in

door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en

hulpmiddelen, voor zover Bouwservice Erica deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

7. Bouwservice Erica vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding

van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten

is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bouwservice Erica, zijn

personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is

Bouwservie Erica aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is

van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Bouwservice Erica

in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te

nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

2. Bouwservice Erica is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de

opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te

wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bouwservice Erica,

zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 7: UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING EN

SCHADEVERGOEDING WEGENS TE LATE OPLEVERING

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare

werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een

algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of

krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag,

vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd,

wanneer daarop door niet voor rekening van Bouwservice Erica komende omstandigheden

gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste

deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een

werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de

overeengekomen dag van oplevering.

3. Bouwservice Erica heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal

worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever

komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de

voorwaarden van uitvoering, niet van Bouwservice Erica kan worden gevergd dat het werk

binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. is Bouwservice Erica

aan de opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een

gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van f 50,-, tenzij een ander bedrag is

overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen

de opdrachtgever Bouwservice Erica nog verschuldigd is.

Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van

oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, de dag waarop Bouwservice Erica

overeenkomstig artikel 8, eerste lid, de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot

opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat

artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren,

waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Bouwservice Erica

voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8: OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Bouwservice Erica

voltooid zal zijn, nodigt Bouwservice Erica de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming

van het werk over te gaan.

De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de

hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid

van Bouwservice Erica en strekt ertoe, te constateren of Bouwservice Erica aan zijn verplichtingen

uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan Bouwservice Erica binnen

acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste

geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het

zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor

onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van

goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan

Bouwservice Erica is verzonden.

3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al

dan niet is goedgekeurd, aan Bouwservice Erica verzonden, dan wordt het werk geacht op de

achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan

kan Bouwservice Erica bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever

richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever

niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid

bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan

vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt

genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als

dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen

geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele

ingebruikneming niet in de weg staan.

7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de

bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of

geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn

goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Bouwservice Erica is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig

mogelijk te herstellen.

De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het

werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.

Bouwservice Erica is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo

spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de

opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor

hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Bouwservice Erica niet meer aansprakelijk voor

tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door

schuld van Bouwservice Erica, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een

gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen

worden en Bouwservice Erica van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking

mededeling is gedaan.

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet

ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de

onderhoudstermijn.

Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden

aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop

van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als

een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een

essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel 11: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN

2/3

ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te

schorsen. Voorzieningen, die Bouwservice Erica ten gevolge van de schorsing moet treffen,

worden als meer werk verrekend.

Schade die Bouwservice Erica tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden

vergoed .

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de

rekening van Bouwservice Erica, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen

op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Bouwservice Erica bovendien vorderen,

dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt

gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet

verwerkte maar wel reeds door Bouwservice Erica betaalde bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Bouwservice Erica bevoegd

het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het

volgende lid te worden afgerekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te

zeggen. Bouwservice Erica heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met

de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met

de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

Bouwservice Erica zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen

de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 12: BOUWSTOFFEN

1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor

hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. Bouwservice Erica stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren.

De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op

overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval

de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Bouwservice Erica is bevoegd bij de keuring

aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken.

De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring,

in welk geval de kosten voor rekening van Bouwservice Erica komen.

Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn

goedgekeurd.

4. Zowel de opdrachtgever als Bouwservice Erica kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen

vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld

monster wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij

ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.

Alle andere bouwstoffen worden door Bouwservice Erica afgevoerd, onverminderd de

aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 4, vijfde lid.

6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of

beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd

dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever

verblijven.

Artikel 13: MEER EN MINDER WERK

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

d. in de gevallen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 19.

2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk

het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Bouwservice Erica recht op een bedrag

gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk

worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken

van Bouwservice Erica en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk

onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op

degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn

begrepen en die bestemd zijn voor hetzij - het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten

worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld

waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan

Bouwsrvice Erica berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen

met een aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn

de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze

niet afzonderlijk verrekend.

Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de

aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan

de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Bouwservice Erica redelijkerwijs

rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het

verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen

en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen,

en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal

verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 14: BETALING IN TERMIJNEN

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Bouwservice Erica telkens bij of na het

verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de

opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan Bouwservice Erica verschuldigde omzet

belasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. Bouwservice Erica is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een

kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien

betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.

3. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop

Bouwservice Erica de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, een en ander

onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 15: EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer de eindafrekening in.

2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer

ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt

daartoe onder meer opgenomen:

- de aannemingssom

- een specificatie van het meer en minder werk

- een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van

elkaar te vorderen hebben en hadden.

3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het

in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.

De berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden

omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

4. Bouwservice Erica is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen

met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd

indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag.

5. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient

plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening

heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 16: OPSCHORTING EN BETALING

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het

recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide

bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

Artikel 17: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan

de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag

de wettelijke rente verschuldigd.

Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden,

wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Bouwservice Erica gerechtigd

tot invordering van

het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand

om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

Indien Bouwservice Erica tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden

buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bouwservice Erica is

gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Bouwservice Erica

gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde

termijn is voldaan, mits hij de

opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die

betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van

Bouwservice Erica op vergoeding van schade, kosten en interessen.

4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het

werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Bouwservice Erica, mits hij de opdrachtgever

tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 18: IN GEBREKE BLIJVEN VAN Bouwservice Erica

1. Indien Bouwservice Erica zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het

werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal

de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van

het werk aan te vangen of voort te zetten.

2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten,

indien Bouwservice Erica na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid

bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op

vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Bouwservice Erica voortvloeiende schade en

kosten.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Bouwservice Erica voortvloeien uit de

toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 19: GEWIJZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door

onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die

het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.

Bouwservice Erica wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

Artikel 20: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het

werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Bouwservice Erica

kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de

overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.

In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft Bouwservice Erica recht op een

bedrag berekend overeenkomstig artikel 11, vijfde lid.

Artikel 21: GESCHILLEN

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van

hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen

van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en

behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig

worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de

overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en Bouwservice Erica

mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen

beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in

Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst

luiden.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de

kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de

bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Kiest u voor DaXX zonnepanelen dan kiest u voor:

Kwaliteit!

  • Zonnepanelen met de hoogste energieopbrengst!
  • Bij keuze voor mono panelen krijgt u volledig zwarte zonnepanelen en montagemateriaal die minder opvallen op uw dak!
  • Een zeer stille Samilpower omvormer
  • DaXX montagematerialen worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd


Lees meer

Copyright © 2013 bouwservice-erica.nl | disclaimer | algemene voorwaarden | Webouw: Joomlabouwer